KASKO SIGORTA POLIÇESI

BU POLIÇE BIR KOOPERATIF SIGORTA POLIÇESIDIR.

Başlama Tarihi: … Bitiş Tarihi: … Sure: …

Tanzim Tarihi : … Tanzim Yeri: ….

Poliçe / Yenileme / Zeyil / Urun No : …

SOZLEŞME TARAFLARI

SiGORTA Şirketi :S.S.DOGA SiGORTA KOOPERATIFI

Acente Kodu / Unvani: … / S.S. DOGA SiGORTA iSTANBUL …. BOLGE MUDURLUGU

Acente Levha No: …

Acente Tel: …..

Acente Adresi: ….

Bolge Mudurlugu: istanbul-…. Bolge Mudurlugu

Bolge Tel :

Teknik Personel: ….

SIGORTALI :

. MAH. . CD. . SK. . AP. NO:. D:. K:.. USKUDAR /iSTANBUL

Cep Telefonu: 5355555555

Sabit Telefon: 2125555555

Ortak No: Vergi No: ******9259

SIGORTA KONUSU ARAÇ BILGILERI

Tip

şasi No

Kişi Sayisi

Plaka

Marka

Motor No

Model Yili

Kullanim Tarzi

Kiralama Bilgileri

Poliçe No: ..

Kiralama No: …

Kiraci: …

Kiraci TC No: …

Sigorta Başlangici: …

Sigorta Bitişi: …

Sigorta Suresi:

Araç: Volkswagen ..

Plaka: 3…

Belge Seri No: .. Araç Bedeli: … TL Sigorta Bedeli: … TL Araç sahibi TC No: …

TEMİNAT KAPSAMI

 1. Aracin karayolunda veya demiryolunda kullanilabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 2. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 3. Üçüncü kişilerin kotu niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacagı zararlar,
 4. kaybolan ve çalinan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar (Limit: 1.000 TL)
 5. Aracın yanması, D
 6. Aracın veya araç parçalarının aşağıda belirtilen haller sonucunda çalınması veya çalinmaya teşebbüs edilmesi
 7. Araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalinmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,

Hırsızlık Sigortası Genel şartlarına Gore Çalınma şartları (EK.2)

-Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,

-Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,

-Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,

-Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.

Teminat Suresi

iş bu poliçe …. düzenlenmiş? olup teminat Garajyeri.com tarafından S.S.Doga Sigorta Kooperatifi'ne bildirim yapılması şartiyla, aracın kiralama anında baslar, yine Garajyeri.com’un bildirmiş olduğu kiralama suresi sonunda biter.

Aracın kiralanmadığı donem veya Garajyeri.com tarafından bildirilmeyen kiralama surelerinde teminat geçerli değildir.

Muafiyetler:

-Her bir hasarda 1.250 TL muafiyet uygulanacaktır.

Teminat Harici KALAN HALLER:

-Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

-Araçta kiralama suresi dışında meydana gelecek hasarlar

-Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

-Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

-Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

-Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

-Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan geçilen veya

çektirilen araçlara gelen zararlar,

-Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan surede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sinirli olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, -Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak tanınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler tanınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

-Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazinlik denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,

-Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar, -Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

-Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her turlu arizalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

-Kasko Sigortaları Genel şartlar a.5. maddesi dahilindeki teminat dışı haller

5 - SiGORTA BEDELi

Sigorta şirketi, aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Poliçe üzerinde özel muafiyet notları var ise bu muafiyet oranlarının belirlenen araç bedeli üzerinden hesaplanacağı taraflarca peşinen kabul edilmiştir. Sigortaya konu olan aracın orijinal paketler dahilinde satın alinmiş? olması halinde hasarda talep edilecek araç faturası ile poliçe üzerinde yazılı olan bedel uyumlu olmalıdır. Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içerisinde yer alan orijinal radyo/teyp ve kolonlar piyasa rayiç değerine kadar teminat dahilinde olacaktir. Aracin orijinalinde olmayan kasa, radyo teyp, vs. aksesuarların bedeli sigortalının beyanına istinaden belirlenmişş bir bedel üzerinden tanzim edilmiş olup hasarda bu bedelin piyasa rayiç bedeli ile uyumlu olması esastır. Aracın orijinalinde olmayan kasa, radyo teyp,vs. aksesuarlarla ilgili poliçede bedel belirtilmemiş olması halinde ise teminat kapsamında olmayıp, bunlarla ilgili herhangi bir tazminat ödenmeyecektir.

Poliçede yer alan indirimler, poliçe düzenleme aşamasında sigortalının vermiş olduğu beyan esas alınarak

uygulanmıştır. Hasar sırasında bu beyan doğrultusunda yapılan indirimlerin koşullara uygunluğu kontrol edilecektir. Belgeler istinadında beyanda gerçeğe aykırılık saptandığı hallerde, Beyana Aykırılık Klozu hükümleri uygulanacaktir.Hasar anında beklenmeyen bir durum ile karşılaşmamak için lütfen poliçe üzerinde

yer alan ve her biri sigortalının beyanı niteliğini taşıyan bilgilerin (plaka, motor numarası, şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, sigortalının mesleği, firmanın faaliyet konusu ve diğer bilgilerin) doğruluğunu kontrol ediniz. Gerekli düzeltmeleri lütfen acentenize veya müşteri temsilcinize yaptırınız.

6 - EKSiK VE AŞKIN SiGORTA

Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır.

7- Rayiç Değerin Tespiti

işbu poliçede rayiç değer rizikonun gerçekleştiği tarih itibari ile sigortalanan araç markasının yetkili/özel araç satışı yapan galeriler ile internet üzerinden araç satiri yapan sitelerden hasar tespiti için görevlendirilen eksper tarafından veya şşirket tarafından belirlenir. Mevcut yerlerden tespit edilecek en az üç değerin ortalaması rayiç değer olarak kabul edilecektir. Tespit edilecek değer, her hâlükârda Türkiye Sigorta Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değeri geçemez. Aracın üzerine, poliçe yapılırken veya sonradan monte edilmiş bulunan, aracın standardı dışında kalan parça ve aksesuarlar, sigortacıya bildirilmek ve bununla ilgili ek primi ödenmek sureti ile rayiç değer tespitinde ayrıca dikkate alınır. Sigorta yapılan aracın prim hesabına esas teşkil eden bir özelliğinin yanlış beyan edilmesi durumunda sigortacının, alınan primle alınması gereken prim arasındaki fark oranında ödenecek tazminattan indirimi yapma hakki saklıdır. Yetkili Servis KLOZU

işbu poliçe ile sigortalı araçta, teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda tamiratın Yetkili Serviste, Orijinal PARQA kullanılarak giderilmesi konusunda sigortalı ile mutabık kalinmiştir. Hasara maruz kalan parçaların orijinal parça olmadığının eksper marifetiyle belirlenmesi halinde; hasarlı parçanın değişiminde eşdeğer parça kullanımı yapılacaktır.

  - Kısmi HASARDA Fesih HAKKI

Sigorta şirketi kısmi hasar nedeni ile poliçeyi iptal hakki saklıdır. Hasar ödemesini takiben sigorta şirketi ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın poliçeyi iptal edebilir.

  - SiGORTA Tahkim Komisyonu

Doğa Sigorta Tahkim sistemine üye değildir.

  - EKSPER Tayin KLOZU

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbeste eksper tayin edebilme hakki vardır.

Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden temin edilebilir (http://www.tobb.org.tr).

ANAHTAR KAYBI Teminatı

Araç anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilme masrafları yıllık azami 1,000.- TL'ye kadar teminata dahil edilmiştir.

ARACIN ASIL ANAHTARLA çalınması

Kasko poliçesi genel şartları A.4.11. maddesi gereği araç çalışır vaziyette olsun olmasın araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, araç anahtarının ancak aşağıdaki haller sonucu ele geğirilmesi sureti ile gerçekleşmesi halinde teminat kapsamında olacaktır;

 • Araç anahtarlarının zor kullanma, öldürme, yaralama veya araç gereç kullanılarak zorlama ile ele geğirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalinmaya teşebbüs edilmesi,
 • Araç anahtarının kapalı bir mekanda bulunması halinde, araç anahtarının bulunduğu kapalı mekana; kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde girilerek araç anahtarının ele geğirilmesi suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
 • Bir belge karşiliginda gözetim, bakim, onarım amacıyla aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, sigortalının yasal sorumlular hakkında işlem başlatması ve hasarın %20'si sigortalının üzerinde kalmak koşuluyla teminat kapsamına dahil edilmiştir.
 • Bunun dışındaki hallerde gerçekleşecek araç çalınması veya çalinma sonrası aracın hasarlı bulunması hali poliçe teminatı kapsamı dışında olacaktır.
 • Otoparka veya valeye belge ile teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar teminata dahil olup, her bir hasarda hasar bedeli üzerinden % 20 koasurans uygulanacaktır. Ancak; rizikonun gerçekleştiği otoparkın yeterli teminatı içeren 3. şahıs Mali Mesuliyet poliçesinin bulunması ve giriş- giki^lari kayıt altında tutulan vergi yükümlüsü olması hallerinin gerçekleşmesi durumunda uygulanmayacaktır. Anahtarın araç üzerinde bırakılması sonucu aracın çalınması ve sigortalıyı yanıltmak veya kandırmak suretiyle rıza en teslim edilen aracın çalınması teminat dişidir.

BEYANA AYKIRILIK KLOZU

Bu poliçe sigortalının beyanına göre tanzim edilmiştir. Doğru uygulanmayan indirimlerden dolay Kasko Sigortası Genel şartlarinin C.2. maddesine göre uygulama yapılır. Bu sebeple olası bir hasar durumunda sorun yaşanmaması için poliçe üzerindeki araç bilgileri, ikametgah il kodu, hasarsızlık indirimi, yaşı, mesleği ve diğer bilgilerin doğruluğunun sigortalı tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Engelli ARAÇ KLOZU

Engelli ruhsatına sahip araçlar sigorta ettirilemeyecek, ve ettirilmiş olması halinde Sigorta tarafından sigorta poliçesi iptal edilebilecektir.

GUMRUKLU DEGER KLOZU

Bu sigorta poliçesindeki araç bedeli, poliçede kay itli Rayiç değerin tespiti klozunda belirtildiği gibi gümrüklü bedel üzerinden belirlenmiş olup, herhangi bir kısmi hasarda hasar tutarı ilgili yedek parçanın Türkiye’de ilan edilmişş perakende satış fiyatları, tam hasara uğraması veya çalınması durumunda menşei katalog fiyatları üzerinden (gümrüksüz bedeli) ödenecektir. Bu husus taraflar arasında peşinen kabul edilmiştir.

Diğer HUSUSLAR VE OZEL ŞARTLAR

 • Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar teminat haricidir.
 • Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her turlu arizalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar teminat haricidir.

Tazminat ODEME BORCU

işbu poliçe ile sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlar onarım yolu ile tazmin edilecektir. Ancak onarım yolu ile aynen tazmin yapılamadığı durumlarda nakden tazminat ödenir.

Tebliğ VE ihbar

Sigortalının kay itli elektronik posta adresi bulunması halinde, tebliğ ve ihbarlar bu suretle de

yapılabilir.

TAM HASAR KLOZU

Sigortalı aracın, iş bu poliçe başlangıcından önce ağır hasara (çekme belgeli pert (tam hasar), belgesiz pert (tam hasar) veya mutabakatli onarım) maruz kalarak onarıldığının sigorta suresinin herhangi bir döneminde tespit edilmesi halinde sigortacının poliçeyi iptal etme hakki saklıdır. Sigortacının poliçeyi iptal etmeyip devam ettirmesi halinde oluşacak herhangi bir kısmi hasarda, hasar bedelinin % 40' i ödenecek tazminat miktarından indirilerek ödeme yapılacaktır. Ağır hasar durumunun varlığı,

hasar anında tespit edilirse yine hasar bedelinin % 40' i ödenecek tazminat miktarından indirilerek ödeme yapılacaktır. Her durumda, aracın onarımında çıkma veya eşdeğer parça kullanılacaktır. Araçta tam hasar meydana gelmesi veya hırsızlık hallerindeyse, aracın ağır hasarlı olarak onarıldığı göz önüne alınacak ve piyasa rayiç bedelinin %40'i düşülerek tazminat bedeli belirlenecektir. Taraflar bunu pesin olarak kabul eder.

8-HASAR IHBAR ANINDA Kooperatifimize ILETILECEK Bilgiler

*Poliçe ve zeyilname numaraları,

*Sigortalı ismi ve/veya unvanı,

*Hasar tarihi,

*Hasar yeri/Sigortalı cep ve ev/iş telefonları varsa mail adresi/faks numarası *Tahmini hasar miktarı,

*Ekspertiz yapılacak mahal ve görüşülecek kişi / kişiler ile iletişim bilgileri *Banka hesap numaraları (IBAN no)

*KASKO HASAR Taleplerinde

*Trafik kazası tespit tutanağı ( Kaza zaptı )

*Anlaşmalı tutanak

*Hasar beyanı

*Alkol raporu

*Ruhsat fotokopisi,

*Ehliyet fotokopisi,

*şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara ilişkin fotoğraflar

*Eksper veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre talep edilebilecek diğer ek belgeler

*Banka hesap numaraları (IBAN no)

*D/M Muvafakati

*Kaza yeri fotoğrafları,

*Masak Evrakları

ARAQ QALINMASI Taleplerinde

*Emniyet birimlerince tutulmuş, zabit ve ifade tutanağı *Araca ait anahtarlar ve tüm belgeler

*30 gün sonra karakol ve oto hırsızlık amirliğinden alınacak bulunamadı zaptı

*Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı

*Dain-i murtehin muvafakati

*PERT (AGIR HASARLI) HASARLARDA

*Rayiç tespitinde mutabakat ve ibraname

*Trafikten çekme veya hurda belgesi

*Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı

*Dain-i murtehin muvafakati

*Araca ait tüm belge ve dokumanlar.

Sigortacı yukarıda belirtilen hasar evrakları dışında talep edeceği belgeleri SMS yolu ile hak sahibinden talep edecektir.

4 - Prim ODEME KLOZU:

Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin pesin ödenmesi kararlaştirilmişsa tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştirilmişsa peşinatın ödenmesiyle baslar. Aksi halde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sorumluluk başlamaz ilk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişe, sigortacı, ödeme yapılmadığı surece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu sure, vadeden baslar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemi? olması halinde, sözleşmeden cayılmış? olunur. izleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük sure vererek borcunu yerine getirmesini, aksi halde, sure sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu surenin bitiminde borç ödenmemi? ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.

**Hasar ihbarlarınız ve asistan hizmetleri için 7 gün / 24 saat şirketimizin 0(850) 811 51 00 No' lu telefonunu arayarak yârdim ve yönlendirme hizmeti alabilirsiniz. Asistans hizmeti ve diğer tüm yârdim hizmetlerinin detayları hakkında bilgi almak ve bu hizmetlerden yararlanabilmek için çagri merkezimizin aranması ve teyit alınması gerekmektedir. Teyit alınmayan hizmetler ile ilgili şirketimizin hiç bir ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.**

SIGORTALI / SiGORTA Ettiren S.S. DOGA SiGORTA Kooperatifi

C:\Users\sinem.bolkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\1JH3JG10\media\image1.jpeg

Yükleniyor...